Volikogu dokumendid

Volikogu istung 27.09.2017

Päevakord:

1. Info valguskaablist ja uute valdade IT teemadest. Henri Pook.
2. Voorel oleva lasteaiarühma toomine Voore Põhikooli ruumidesse. Ilona Tars, Hannes Soosaar. ( Otsusseletuskiri)
3. Info sihtasutuste koosseisudest. Jüri Morozov
4. Sihtasutuste põhikirjade muutmine. Jüri Morozov ( AktiviseerimiskeskusKalevipoja Koda )
5. Laenu võtmine. Hannes Soosaar

Volikogu istung 31.07.2017

Päevakord:

1. Nõusoleku andmine Sihtasutuse Saare valla kultuuri-ja turismikeskus KALEVIPOJA KODA taotluse osaliseks rahuldamiseks. H. Soosaar

Volikogu istung 28.06.2017

Päevakord:

1. Voore Põhikooli uue direktori Ilona Tarsi tutvustamine.
2. Volikogu 28. 03.2012 otsuse nr 10 „Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine” muutmine.
3. Voore PK sisehindamise akt.
4. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks.
5. Rahvakoosolekute info. J. Morozov
6. Aktiviseerimiskeskuse katlamaja info. J. Morozov
7. Vallavanema info (Lüüra mänd, haldusreform)

Volikogu istung 31.05.2017

Päevakord:

1. Saare valla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. T. Treial, H. Soosaar
Revisjonikomisjoni 2016 aasta töö tutvustamine ( tegevused, aruanne)
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
3. Mustvee vallavolikogu liikmete arvu määramine. M. Merilo
4. Mustvee valla valimisringkondade moodustamine. M. Merilo
5. Mustvee valla valimiskomisjoni moodustamine. M. Merilo
6. ÜVKga liitumise eeskiri. A. Uleksin
7. ÜVK kasutamise eeskiri. A. Uleksin
8. Esindaja nimetamine Voore PK hoolekogusse. A. Plato
9. Haldusreformi info. J. Morozov
10. Info. H. Soosaar

Volikogu istung 27.04.2017

Päevakord:

1. Ehitise peremehetuks tunnistamine.
2. Haldusreformi töörühmade ülevaade arutlusel olnud teemadest.
3. Informatsioon aktiviseerimiskeskuse katlamajast.
4. Ühendvalla valimiskomisjoni moodustamisest.
5. Informatsioon.

Volikogu istung 29.03.2017

Päevakord:

1. Info õiguskorrast. I.Dubolazov
2. Toetuste eraldamine kodanikualgatuslike projektide läbiviimiseks. H.Soosaar
3. Pärandvara pankrot. H. Soosaar
4. Kinnisvara müük. H. Soosaar (Jõesaar | Vassevere, Veia, Halliku | Nemova )
5. Kinnisvara kasutusse andmine. H. Soosaar (avaldus, kaart)
6. Projekti Kalevipoja muuseumi arendamine omaosaluse garanteerimine. H. Soosaar
7. Revisjonikomisjoni kontrollülesanded 2017 aastaks. R. Kivisaar
8. SA Mustvee Tervis ettepanek

Volikogu istung 15.02.2017

Päevakord:

Volikogu istung 25.01.2017

 Päevakord:

1. Saare valla 2017.aasta eelarve I lugemine. T. Treial, M. Miil (projekt, seletuskiri)
2. Aukodaniku nimetuse andmine. H. Soosaar (aukodanik 1, aukodanik 2)
3. Haridusasutuste ümberkorraldamine. H. Soosaar

Volikogu istung 19.12.2016

Päevakord:

1. Laenu võtmine. H. Soosaar (teed, vesi)

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine.

3. Soojusmajanduse arengukava. A. Uleksin (määrus, kava)

4. Saare valla 2017.aasta eelarve projekti tutvustamine. T. Treial, H. Soosaar

5. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine. E. Arold

Volikogu istung 21.10.2016

Vallavolikogu istung toimub reedel, 21.oktoobril 2016 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord:

1. Sihtasutuste tegevusest. Ailer Mõtsar
2. Informatsioon Saare valla lasteaiast Siilike. Dea Alling
3. Informatsioon Voore Põhikoolist. Raivo Reimets
4. Ühinemislepingu 1. lugemine.
5. Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine.
6. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine.

Volikogu istung 28.09.2016

Päevakord:

NB! Algselt plaanitud punkt (5. Sihtasutuste tegevusest. Ailer Mõtsar) jäi ära ettekandja haigestumise tõttu!

1. Arengukava tegevuskava täitmise aruanne. Tiina Treial ( aruanne, lisa)
2. Arengukava tegevuskava aastateks 2017-2022 (hetkel 2013-2018+). Hannes Soosaar
3. Eelarvestrateegia 2017-2021. Hannes Soosaar, Tiina Treial ( strateegia, lisa )
4. Noorte huvitegevuse rahastamine. Hannes Soosaar
5. Vallavara valduse jaotus. Hannes Soosaar
6. Sotsiaaleluruumide kinnitamine. Maarika Kits
7. Sotsiaalkorterite nimekirjast väljaarvamine. Maarika Kits

Volikogu istung 15.09.2016

Päevakord:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine.

Volikogu istung 26.08.2016

Päevakord:

1. MTÜ Koseveski Loodus vaide läbivaatamine.
2. Haldusreformi töörühmade ettekanded.

Volikogu istung 27.04.2016
Volikogu istung 30.03.2016
Volikogu istung 10.02.2016

1. Vee-ettevõtja Emajõe Veevärk. Andres Aruhein
2. JAEK – i tegevusest. Marve Millend
3. Saare valla 2016. aasta eelarve teine lugemine. M. Miil, T. Treial
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Saare valla kasuks. H. Soosaar
5. Ülesannete täitmiseks volitamine. A. Uleksin
6. Info noortekülast. H. Soosaar
7. Halduskorralduse muutmise ettepanekutele vastamine. J. Morozov

Pixelmedia